^Επιστροφή στην αρχή
Get Adobe Flash player

Ενημέρωση Γονέων

Αγαπητοί γονείς στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η δυνατότητα τακτικής ενημέρωσης σας από το εκπαιδευτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2021 - 22. Πριν την επίσκεψή σας στο σχολείο καλό θα είναι να ενημερώνετε τηλεφωνικά για την πρόθεσή σας αυτή καθώς επίσης να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για covid19.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων 2021 -22

Εργαστ. Δεξιοτήτων

Τελευταία Άρθρα

Τοποθεσία σχολείου

Διακρίσεις Σχολείου

Europ School Radio

Βιβλιοπροτάσεις

Ημερολόγιο Εορτολόγιο

 

 

Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
2693835

Ανοίξαμε νέους διαύλους επικοινωνίας δημιουργώντας το "μπλογκάκι" του σχολείου μας. Αξίζει να το επισκέφθεστε. 

Πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα για να μεταβείτε στην νέα ιστοσελίδα του σχολείου.

Για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τ?ν Σχολείων τ?ς Περιφερειακ?ς ?νότητος Χίου.

?γαπητά μου παιδιά,

? ?κκλησία μας γιορτάζει σήμερα τήν μνήμη Τρι?ν Μεγάλων ?ρχιερέων Της, Τρι?ν Μεγάλων ?εραρχ?ν, το? Μεγάλου Βασιλείου, το? Γρηγορίου το? Θεολόγου καί το? ?ωάννου το? Χρυσοστόμου. ? ?λληνική Παιδεία γιορτάζει σήμερα τήν ?μέρα τ?ν γραμμάτων, τιμώντας τούς ?γίους πού ?ναφέραμε ?ς μορφωμένους ?νδρες, ?ς ?πιστήμονες καί ?ς σοφούς. Πολλά ε?ναι τά κοινά σημε?α μεταξύ τ?ς πρώτης καί τ?ς δεύτερης προσεγγίσεως. ?φέτος θά θέλαμε νά σταθο?με σέ ?να ?πό α?τά. Ο? Τρε?ς ?γιοι καί ?εράρχες γνώριζαν καί χρησιμοποιο?σαν τήν ?λληνική γλ?σσα.

Ο? Τρε?ς ?εράρχες ?μελέτησαν τήν ?λληνική γλ?σσα. Σ’ α?τήν ε?χαν γραφε? τά ?πη το? ?μήρου, τά ποιήματα τ?ν μεγάλων τραγικ?ν, ο? ?φηγήσεις τ?ν ?ρχαίων ?στορικ?ν καί ο? στοχασμοί τ?ν φιλοσόφων. ? ?δια ε?χε χρησιμοποιηθε? ?ς τό ?χημα, ?πάνω στό ?πο?ο ? ?νανθρωπήσας Υ?ός καί Λόγος το? Θεο?, ? Κύριος ?μ?ν ?ησο?ς Χριστός, μίλησε καί δίδαξε τούς ?νθρώπους. Α?τή τήν γλ?σσα τήν σπούδασαν ο? Τρε?ς ?εράρχαι στίς μεγάλες φιλοσοφικές Σχολές τ?ν ?θην?ν καί τ?ς ?ντιοχείας καί τήν χρησιμοποίησαν γιά νά διατυπώσουν κατ’ ?ρχάς τήν θεολογική διδασκαλία το? Χριστο?. ? πλο?τος τ?ν λέξεων της, τό ε?ρος τ?ν ?κφράσεων, τό βάθος τ?ν νοημάτων, ? ποικιλία τ?ν δομικ?ν – συντακτικ?ν σχημάτων προσέφεραν τό ?παραίτητο ?λικό γιά νά διατυπωθο?ν ο? ?ψηλότερες ?ννοιες καί ο? βαθύτερες ?ρμηνε?ες το? λόγου το? Σταυρο?. Δικαιολογημένα ?χει ε?πωθε? ?τι «? ?λληνική ε?ναι γλ?σσα γιά νά μιλ?ς μέ τόν Θεό». Καί παράλληλα σ’ α?τήν τήν γλ?σσα ο? Τρε?ς ?εράρχαι διατύπωσαν τά κείμενα τους τ?ς θύραθεν, δηλαδή τ?ς κοσμικ?ς, γραμματείας: Τίς κλασσικές διατριβές του ? Μ. Βασίλειος, τά ποιήματά του ? ?γιος Γρηγόριος ? Θεολόγος καί τήν ρητορεία του ? ?ερός Χρυσόστομος.

?γαπητά μου παιδιά.

Α?τή τήν γλ?σσα μ?ς ?χουν κληροδοτήσει ο? πρόγονοί μας. ? ?πειρος πλο?τος της ?δωσε ?κταση στήν ?νθρώπινη σκέψη, ?πόβαθρο στόν πολιτισμό. ? περιορισμός τ?ς γλώσσας συρικνώνει τή σκέψη καί μαραζώνει τόν πολιτισμό. ? γλ?σσα τ?ν Τρι?ν ?εραρχ?ν ε?ναι ? γλ?σσα το? ?μήρου καί το? Πλάτωνος, το? Ρωμανο? το? Μελ?δο? καί το? Γρηγορίου Παλαμ?, το? Δημοτικο? τραγουδιο? καί το? Διονυσίου Σολωμο?, το? ?νδρέα Κάλβου καί ?λία Βενέζη, το? Γιώργου Σεφέρη καί το? ?δυσσέα ?λύτη, ε?ναι ? γλ?σσα τ?ν πατέρων μας. Α?τόν τόν ?νεκτίμητο θησαυρό σ’ ?λη τήν διαχρονικότητά του νά τόν μελετήσετε καί νά τόν γνωρίσετε, νά τόν ?φομοιώσετε καί νά τόν χρησιμοποιήσετε. Γιατί α?τήν τήν γλ?σσα «?ς μέσα στήν Βακτριανή τήν πήγαμεν».

Μέ πατρικές ε?χές

? Μητροπολίτης 

+ ? Χίου, Ψαρ?ν καί Ο?νουσσ?ν Μ?ρκος

Πηγή: http://www.imchiou.gr/

 

Σχολική Πινακοθήκη

velali.jpg
Copyright © 2013. 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Rights Reserved.

 Σχεδίαση, ενημέρωση ιστότοπου : Παντελίδης Γεώργιος.
Αναβάθμιση έκδοσης: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου,
 www.sepchiou.gr
          Copyright © 2011 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Αγ. Γεωργίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.